GMINNA SPÓŁDZIELNIA

"Samopomoc Chłopska"
w Lubaniu

Na lokalnym rynku nieprzerwanie od 70 lat!

⇊ DRUGI PRZETARG ⇊

NIERUCHOMOŚCI

Lokale użytkowe do wynajęcia i nieruchomości na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lubaniu ul. Tkacka-Szkolna składającej się z działki nr 69/3


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo usługowo mieszkalne

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa Użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej LubańLp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

obręb

KW

Pow.

[ m²]

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości netto [zł]

Wadium

[zł]

1.

Lubań róg ul. Tkackiej i Szkolnej

69/3

III

JG1L/00015339/3

500

Zabudowa usługowo mieszkalna

300 000,00

(słownie: trzysta tysięcy złotych)

30 000,00

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych)PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.04.2019 o GODZ. 1100 w siedzibie Spółdzielni w Lubaniu przy ul Izerskiej 7

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”w Lubaniu: Bank BGŻ Nr 49 2030 0045 1110 0000 0265 5180

Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.04.2019 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółdzielni

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe

 1. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu ani nie została wydana dla tej działki decyzja z zakresu gospodarki leśnej.

 2. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu,

dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Lubaniu ul. Izerska 7

tel.75 646 4024

Regulamin przetargu na stronie www.gsluban.plZastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

bez podania przyczyny.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88).


Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości.


 1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

 4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie aktu notarialnego.

 5. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

 6. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię. b) Wspólnicy spółki cywilnej powinni dołączyć umowę spółki. c) Pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

 7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Zarząd Spółdzielni

 8. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 9. Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu).

 10. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej netto nieruchomości.

 11. Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT

 12. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

 13. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

 14. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 15. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości.

 16. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę w całości,najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego jednak nie później niż 30 dni od zakończenia przetargu.

 17. Wpłaty należy dokonać na konto: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”w Lubaniu: Bank BGŻ Nr 49 2030 0045 1110 0000 0265 5180

 18. Zarząd Spółdzielni odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie lub nie zapłaci ceny w terminie ustalonym w pkt 16 tego regulaminu.

 19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

 20. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia.

 21. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego ponosi w całości nabywca.

 22. Odwołanie przetargu przez Prezesa Zarządu Spółdzielni bez podania przyczyn może nastąpić, poprzez informację podaną niezwłocznie.

 23. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli: a) nikt nie przystąpił do przetargu b) żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zarząd Spółdzielni

[sprzedaż] Zespół magazynów

(Lubań, ul. Izerska 7)

Nieruchomość: Zespół budynków magazynowych (dawniej produkcyjnych) przy ul. Izerskiej 7, znajdujące się na działce gruntu numer 5, obr. IV, AM. 8, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubaniu jest prowadzona księga wieczysta Kw. nr 18871. 


Łączna kubatura magazynów: 16 759,31 m3

Łączna powierzchnia zabudowy magazynów: 1 785,13 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 3 089,36 m2

Budynki magazynowe wpisane są do rejestru zabytków.


Cena do negocjacji. Informacji o stanie technicznym i prawnym udziela Prezes Spółdzielni, ul. Izerska 7 w godzinach urzędowania. Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni lub pod nr. tel.: 506 047 090

SKUP ZŁOMU

Punkt Skupu, ul. Izerska 7 (baza gs), tel. 75 6464024 wew. 29

Skup to jedna z podstawowych działalności Spółdzielni. Oferujemy najwyższą cenę skupu w okolicy..


Działalność ta koncentruje się na obrocie następującymi towarami: 

 • złom stalowy
 • złom metali kolorowych
 • owoce (skub jabłek w sezonie)


Oferujemy także usługę ważenia na wadze samochodowej do 40 ton.

Jesteśmy w posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń związanych z obrotem złomem. 


Nasze atuty:

 • działanie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska
 • długoletnie doświadczenie i profesjonalizm w działaniu
 • płynność finansowa – krótkie terminy płatności
PIEKARNIA

ul. Leśna 41, tel. 75 7222381

Piekarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubaniu cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. 


Produkcję prowadzimy przestrzegając rygorystycznych zasad, zabezpieczających otoczenie wytwarzania produktu, poprzez eliminowanie zagrożeń pochodzenia fizycznego, chemicznego oraz mikrobiologicznego. 


W 2006 r. wdrożyliśmy system HACCP, który pozwala na zabezpieczenie produktu w toku jego wytwarzania. System ten polega na nieustannym monitorowaniu jakości wyrobów, w szczególności pod względem ich bezpieczeństwa i higieny, na każdym etapie produkcji, a także podczas transportu i dystrybucji. Opiera się na systematycznym kontrolowaniu miejsc newralgicznych łańcucha produkcyjnego i nie dopuszczeniu do przekroczenia ustalonych limitów krytycznych parametrów. Dzięki temu pieczywo posiada zawsze stałą, wysoką jakość i jest bezpieczne. Produkujemy także przestrzegając norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Permanentnie badamy wpływ naszej produkcji na środowisko. 


Pracownicy znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby Konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z Klientami i dostawcami.


Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów, ku zadowoleniu ich odbiorców i naszej własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.