GMINNA SPÓŁDZIELNIA

"Samopomoc Chłopska"
w Lubaniu

Na lokalnym rynku nieprzerwanie od 70 lat!

⇊ PRZETARG OFERTOWY ⇊

NIERUCHOMOŚCI

Lokale użytkowe do wynajęcia i nieruchomości na sprzedaż

OGŁOSZENIE

Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” w Lubaniu ogłasza

I - pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu ul Tkacka-Szkolna działka nr 69/3

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Przedmiotem przetargu Jest działka nr 69/3 obręb III o powierzchni 500m2 z przeznaczeniem na zabudowę usługowo mieszkalną księga wieczysta nr JG1L wolna od obciążeń

 2. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup działki nr 69/3 w Lubaniu, w Sekretariacie Spółdzielni w Lubaniu ul. Izerska 7 w terminie do 17.04.2019 do godz. 14.00

 4. Cena wywoławcza za przedmiotową działkę wynosi 300 000,00 (trzysta tysięcy złotych) netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.

 5. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie winna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 zł na konto Spółdzielni BGŻ 49 2030 0045 1110 0000 0265 5180 - najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na wskazanym rachunku.

 7. Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 18.04.2019 0 godzinie 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Lubaniu ul. Izerska 7

 8. Oferta powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)

 • Datę sporządzenia oferty

 • Oznaczenie firmy, adres, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS)

 • W przypadku cudzoziemców – kopię wniosku złożonego w MSWiA w celu uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

 • Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych
  z nabyciem nieruchomości.

 • Określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie nieruchomości.

 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 • Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 • Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującą osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 • Potwierdzenie wpłaty wadium

 1. Postępowanie przetargowe przeprowadzi komisja przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielni

 2. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta.

 3. Oferent, którego oferta została przyjęta zobowiązany jest do :

 • Podpisania umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

 • Poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilno-prawnych.

 • Wpłaty należności zaoferowanej w przetargu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży

 1. Oferentom, których ceny nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert bez oprocentowania, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 2. Nie przyjęcie oferty lub unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

 3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta którego ofertę wybrano od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży przedmiotu przetargu.

 4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacji można uzyskać w Siedzibie Spółdzielni w Lubaniu ul. Izerska 7 tel. 75 646 40 24

Zarząd Spółdzielni

[sprzedaż] Zespół magazynów

(Lubań, ul. Izerska 7)

Nieruchomość: Zespół budynków magazynowych (dawniej produkcyjnych) przy ul. Izerskiej 7, znajdujące się na działce gruntu numer 5, obr. IV, AM. 8, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubaniu jest prowadzona księga wieczysta Kw. nr 18871. 


Łączna kubatura magazynów: 16 759,31 m3

Łączna powierzchnia zabudowy magazynów: 1 785,13 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 3 089,36 m2

Budynki magazynowe wpisane są do rejestru zabytków.


Cena do negocjacji. Informacji o stanie technicznym i prawnym udziela Prezes Spółdzielni, ul. Izerska 7 w godzinach urzędowania. Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni lub pod nr. tel.: 506 047 090

SKUP ZŁOMU

Punkt Skupu, ul. Izerska 7 (baza gs), tel. 75 6464024 wew. 29

Skup to jedna z podstawowych działalności Spółdzielni. Oferujemy najwyższą cenę skupu w okolicy..


Działalność ta koncentruje się na obrocie następującymi towarami: 

 • złom stalowy
 • złom metali kolorowych
 • owoce (skub jabłek w sezonie)


Oferujemy także usługę ważenia na wadze samochodowej do 40 ton.

Jesteśmy w posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń związanych z obrotem złomem. 


Nasze atuty:

 • działanie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska
 • długoletnie doświadczenie i profesjonalizm w działaniu
 • płynność finansowa – krótkie terminy płatności
PIEKARNIA

ul. Leśna 41, tel. 75 7222381

Piekarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubaniu cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. 


Produkcję prowadzimy przestrzegając rygorystycznych zasad, zabezpieczających otoczenie wytwarzania produktu, poprzez eliminowanie zagrożeń pochodzenia fizycznego, chemicznego oraz mikrobiologicznego. 


W 2006 r. wdrożyliśmy system HACCP, który pozwala na zabezpieczenie produktu w toku jego wytwarzania. System ten polega na nieustannym monitorowaniu jakości wyrobów, w szczególności pod względem ich bezpieczeństwa i higieny, na każdym etapie produkcji, a także podczas transportu i dystrybucji. Opiera się na systematycznym kontrolowaniu miejsc newralgicznych łańcucha produkcyjnego i nie dopuszczeniu do przekroczenia ustalonych limitów krytycznych parametrów. Dzięki temu pieczywo posiada zawsze stałą, wysoką jakość i jest bezpieczne. Produkujemy także przestrzegając norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Permanentnie badamy wpływ naszej produkcji na środowisko. 


Pracownicy znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby Konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z Klientami i dostawcami.


Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów, ku zadowoleniu ich odbiorców i naszej własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.